Indias Barn

Indias Barn arbeider etter følgende prinsipper:

  • Barna og deres rettigheter og behov står alltid i sentrum
  • Vi tar alltid hensyn til kjønn, fordi utviklingsprosjekter virker ulikt på menn og kvinner
  • Vi fremmer deltakelse, og involverer målgruppene fra prosjektet planlegges til det avsluttes
  • Vi tenker bærekraft. Økonomiske, sosiale, politiske og miljømessige forhold skal ses i sammenheng med utviklingsstrategiene og -prosjektene skal planlegges med tanke på ”et liv etter IB” 
  • Vi bygger kapasitet blant dem vi jobber med og hos våre lokale samarbeidspartnere 
  • Vi skal styrke folks egne visjoner, selvtillit og krefter og øke deres evne til selv å skape endring 
  • Vi fremmer åpenhet og innsyn.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201620152014
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd400220220
Andre tilskudd000
Innsamlede midler7 6157 6537 653
Andre inntekter374141
Sum anskaffede midler8 0527 9147 914
Kostnader innsamling av midler8011 4461 446
Andre kostnader til anskaffelse av midler000
Kostnader til organisasjonens formål7 6236 6616 661
Administrasjonskostnader1 1281 4291 429
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler9 5529 5369 536
Aktivitetsresultat-1 500-1 622-1 622
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201620152014
Anleggsmidler000
Omløpsmidler2 7624 6594 659
Sum eiendeler2 7624 6594 659
Formålskapital2 6414 1414 141
Gjeld121517517
Sum formålskapital og gjeld2 7624 6584 658
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201689,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.