Plan Norge

Plan er en internasjonal humanitær organisasjon som driver barnerettet utviklingsarbeid uten politiske eller religiøse bindinger. Vi arbeider for en verden der alle barn får oppfylt sin grunnleggende rett til å overleve, utvikle seg, delta og få beskyttelse. 

Les mer

Plan International ble etablert av den britiske journalisten John Langdon-Davies i forbindelse med den spanske borgerkrigen i 1937. Han mobiliserte sine landsmenn til å støtte spanske, foreldreløse barn gjennom en fadderordning. OBS! Plan har avvikende regnskapsår (juli-juli) Barns rettigheter I dag er Plan en av verdens største utviklingsorganisasjoner. I 70 år har vi arbeidet for å forbedre barns levekår gjennom et internasjonalt fellesskap av barn, familier, lokalsamfunn, myndigheter, faddere, frivillige og ansatte. Sammen arbeider vi for å realisere barns rettigheter, med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon. Det skjer gjennom å sikre at barns beste er et grunnleggende prinsipp i all prioritering, tilrettelegging og implementering av programmer og prosjekter i felt. Plans omfang Plan-faddere fra 18 giverland støtter mer enn 1,5 millioner fadderbarn fra 48 land, i 26 000 lokalsamfunn i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Plan Norge ble etablert i 1996, og har i dag rundt 115 000 faddermedlemskap. Fadderordningen Man er fadder for ett barn, men fadderbidragene går ikke direkte til det ene barnet. Pengene går til ulike prosjekter i barnets lokalsamfunn som alle barn og deres familier nyter godt av. I tillegg til fadderbidrag får Plan støtte fra myndigheter og private bidragsytere. Hjelp til selvhjelp Lokalsamfunnet er alltid med å beslutte hvilke prosjekter som skal igangsettes. Målet er bærekraftig utvikling; å sikre at lokalsamfunn har de resursene de trenger for å hjelpe seg selv, og at prosjektene etter hvert skal drives av innbyggerne selv. Vi tror ”hjelp til selvhjelp” - og grasrottilnærming, kombinert med programmer som dekker alle grunnleggende behov, er den eneste måten å oppnå varige resultater på.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd59 48935 26951 156
Andre tilskudd06 52310 781
Innsamlede midler425 966420 185402 439
Andre inntekter3891 872700
Sum anskaffede midler485 844463 849465 076
Kostnader innsamling av midler79 07954 12951 286
Andre kostnader til anskaffelse av midler000
Kostnader til organisasjonens formål377 038389 759391 849
Administrasjonskostnader29 72619 96121 941
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler485 843463 849465 076
Aktivitetsresultat100
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler2 1892 7792 039
Omløpsmidler37 13550 42450 749
Sum eiendeler39 32453 20352 788
Formålskapital10 12411 08615 745
Gjeld27 01139 33837 043
Sum formålskapital og gjeld37 13550 42452 788
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201781,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.